برای تضمین کیفیت محصول ،ویژگی ها و پارامتر های پارافین آزمایشگاه ما بر استاندارد های ASTM زیر تکیه می‌کند:

ASTM D721_محتوای روغن واکس ها
ASTM D87_ نقطه ذوب روغن
ASTM D1321_ نفوذ سوزن موم ها
ASTM D1298_ اندازه گیری چگالی
ASTM D92_ نقطه اشتعال
ASTM D1500_ تعیین رنگ
ASTM D 4052_ تعیین چگالی و وزن
ASTM D7042_ویسکوزیته